ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ

Бібліографічний опис — це сукупність бібліографічних відомостей про документ, що дають певне уявлення про зміст, читацьке призначення тощо, а також створюють можливості його ідентифікувати – розшукати даний документ чи порівняти його з іншими. Бібліографічні дані представляють собою конкретні відомості про назву, автора твору, місце й рік його видання тощо.

Бібліографічний опис документа, його частини або групи документів здійснюється відповідно до національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання:

 1. Бібліографічний опис складається  мовою  документа.
 2. Джерела відомостей для опису: титульний аркуш, зворотна сторона титульного аркуша, обкладинка, остання сторінка.
 3. Опис складається з елементів, що обєднані в області і наведені в певній послідовності. Після області назви всі області відокремлюються одна від одної крапкою та тире (. - ):

Заголовок. Область назви та відомостей про відповідальність. – Область видання. – Область вихідних даних. – Область кількісної характеристики. – Область серії. – Область приміток.

Заголовок бібліографічного запису. Основна назва = Паралельна назва : підназва / Відомості про відповідальність. – Відомості про видання. – Місце видання : Видавництво, Дата видання. – Кількість сторінок: Ілюстрації; Розмір + Супровідний матеріал. – (Основна назва серії; Номер випуску серії). – Примітки.

 1. Для кожної області опису певного виду документів визначено приписане (основне) джерело інформації - одне або декілька (наприклад, для області заголовка та відомостей про відповідальність приписаними джерелами інформації є: титульний аркуш - для книг, перша та остання шпальти - для газет, титульний екран, етикетка та наклейка і т.п.). Відомості, запозичені не з приписаного джерела інформації, наводять в квадратних дужках, наприклад:

           /  Н. Мазняк ; за ред. Ш. Аванс ; [пер. з англ. І. І. Вікторової]

         / [А. Федоров, Б. Пашук, Я. Петрова]

         / [укл. А. Ярошко ; редактори: В. Попов, С. Бєлова]

 1. Бібліографічні відомості зазначають в описі в тому вигляді, в якому вони наведені в джерелі інформації.
 2. З великої літери починають перше слово кожної області, а також перше слово наступних елементів: загального позначення матеріалу та будь-яких заголовків в усіх областях описів. Всі інші елементи записують з малої літери.

             Приклад:    Вітаміни [Електронний ресурс] :підручник / за ред. О. Мишо

 1. Числівники в описі наводять в тій формі, в якій вони представлені у виданні (римські, арабські, в словесній формі).

Числівники, що позначають том, випуск, частину, номер, сторінки – завжди записують арабськими цифрами без нарощування відмінкового закінчення: Вип. 1        В 2 т.         Т. 3, ч. 1        Ч. 5         С. 12-16        241 с.

Римські цифри та числівники в словесній формі заміняють на арабські цифри також при позначенні кількості класів чи курсів навчальних закладів; порядкових номерів видань; року або дат виходу, розповсюдження документу: заявл. 18.12.00           опубл. 10.03.01           введ. 2002-07-01

Порядкові числівники наводять з нарощуванням закінчень за правилами граматики мови:   2-е изд.       3-тє вид.      2-гий курс

 1. Скорочення слів в описі відбувається згідно з наступними стандартами:

            ДСТУ 3582-2013. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила;

ГОСТ Р 7.0.12-2011. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила;

ДСТУ 7093-2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами.

Не можна скорочувати перші три слова в назві. Частина довгої назви може бути пропущена, а пропуск позначений трьома крапками (...).

Уніфіковані форми скорочень на російській та латинській мовах:

и другие (etalii) – и др. (et. al.);

и так далее (et cetera) – и т. д. (etc.);

то есть (idest) – т. е. (i. e.);

без места (sineloco) – б. м. (s. l.);

без издателя (sine nomine) – б. и. (s. n.).

 1. Для більш чіткого розділення областей та елементів, а також для розрізняння приписаної та граматичної пунктуації застосовують пробіли в один друкований знак перед та після приписаного знаку:

Зоогігієна : підручник / І. Ф. Храбустовський ; ред. О. Іванов

Виключення складають крапка та кома – пробіли ставлять тільки після них.

Знаки приписаної пунктуації:

Пробіли з обох сторін

       _-_       ;_       _:_         _/_        _//_            _()_      _[]_       ­_=_       _..._     _+_

Після них

                                                               ,_            ­­._

Круглі та квадратні дужки розглядають як єдиний знак, тому пробіл ставлять тільки перед та після дужки.

Приклад:  Бойко, Р. Г. Петровские звоны [Ноты] : (Юность Петра) : муз. ил. к рус. истории времен Петра Первого / Ростислав Бойко. – Москва : Композитор, 2001. – 96 с. 

Види описів, правила їх складання

У залежності від документа, що описують, розрізнюють три види описів:

монографічний бібліографічний опис* складається на окремо виданий документ;

зведений бібліографічний опис* складається на багатотомне чи серіальне видання, тобто декілька томів, випусків, що складають єдине видання;

аналітичний бібліографічний опис* складається на частину документа (окрема стаття з журналу або газети, окрема глава чи розділ твору тощо).

В процес складання опису входить вибір першого елементу бібліографічного запису. Перший елемент визначає місце  бібліографічного запису в алфавітних рядах списків, каталогів. В залежності від вибору першого елемента, бібліографічний запис може бути складений під заголовком або під назвою.

Монографічний опис під заголовком

Приходько Ю. О. Паразитологія : підручник : пер. з нім. / Ю. О. Приходько, А. О. Задоя. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Київ : Знання, 2015. – (Підручники та навч. посібники для с.-г. ВНЗ).

Монографічний опис під назвою

Методы управления в экономике : справочник / Т. С. Клебанова, Н. А. Дубровина, О. Ю. Полякова [и др.] ; Харьков. нац. экон. ун-т. – Харьков : Фолио, 2016. – 180 с.

Зведений бібліографічний опис

Мовчан П. М. Твори : в 3 т. / П. М. Мовчан. – Київ : Просвіта, 1999.

Т.1: Голос: поезії. – 639 с.: ілюстр., портр.

Т.2: Межовий камінь: поезії. – 535 с.: ілюстр.

Т.З: Координати часу. – 582 с.

Аналітичний опис складається з двох частин. Перша містить відомості про складову частину документа, а друга - відомості про документ, у якому вміщена складова частина. Вони розділяються знаком дві похилі риски (//).

Схема аналітичного опису має такий вигляд:

Відомості про складову частину документа // Відомості про документ, у якому вміщена складова частина. – Примітки.

Приклад:         Глобальна паразитологія / М. П. Прус, Н. М. Сорока, В. Ф. Галат, Ю. О. Приходько // Ветеринарна медицина України. – 2016. - № 2. – С. 18-25.

ЗРАЗКИ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ЗАПИСІВ

згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. СІБВС. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.

Назва видання

Зразок опису

Книга одного автора

Задоя А. О. Мікроекономіка : курс лекцій та вправи /      А. О. Задоя. - 4-те вид., стер. – Київ : Знання, 2005. – 211 с.

Книга двох авторів

Єрмоленко М. М. Аналіз і оцінка інвестиційних проектів  : навч. посібник / М. М. Єрмошенко, І. О. Плужников ; Нац. акад. упр. – Київ : Нац. акад. упр., 2006. – 155 с.

Книга трьох авторів

Клебанова Т. С. Эконометрия : учеб. пособие /Т. С. Клебанова, Н. А. Дубровина, Е. В. Раевнева ; Харьк. нац. экон. ун-т. – Харьков : ИД «Инжэк», 2005. – 156 с.

Книга чотирьох авторів

Організація ветеринарної справи / В. О. Бусол, А. Ф. Євтушенко, Д. І. Бондаренко, В. А. Ситнік. – Київ : Златояр, 2005. -345 с.

Книга, що має більш ніж чотири автори

Методы и модели оптимального управления в экономике : учеб. пособие / Т.С. Клебанова, Н.А. Дубровина, О.Ю. Полякова [и др.] ; Харьк. нац. экон. ун-т. – Харьков : ХНЭУ, 2005. – 235 с.

Збірник наукових праць

Науковий вісник Нац. аграр. ун-ту : зб. наук. пр. № 6. – Київ : НАУ, 1998. – 168 с.

Окремий том багатотомного видання

Металловедение и термическая обработка стали. В 3 т. Т. 2. Основы термической обработки : справочник / М.Л. Бернштейн, Б.С. Бокштейн, С.З. Бокштейн [и др.] – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1983. – 367 с.

Автореферат дисертації

Прокопенко Л. С. Бібліографічна секція Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та закладів як осередок дослідження національної бібліографії (1965-2002рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Л. С. Прокопенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2004. – 18 с.

Авторське свідоцтво

А. с. 1007970 СССР, МКИ В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Батулин, В. Г. Кемайкин (СССР). –  № 330585/25 ; заявлено 23.11.81 ; опубл. 30.08.83, Бюл. № 12. – 2 с.

Патенти

Пат. 4601572 США, МКИ G 03 В 27 / 74. Microfilming system with zone controlled adaptive lighting / Wise David S. (США) ; McGraw-Hill Inc. – № 721205 ; заявл. 09.04.85 ; опубл. 22.06.86 ; НКИ 355/68. – 3 с.

Спосіб селекційної роботи з корелюючими екстер’єрними ознаками у корів : пат. 66802 Україна, МПК А01К 67/00 / Рубан Ю. Д. ; власник Харків. зоовет. ін-т. - № 2000021196 ; заявл. 29.02.00 ; опубл. 15.06.04, Бюл. № 6. – 3 с.

Стандарти

ГОСТ Р 517721-2001. Апаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования. -  Введ. 2002-01-01. – Москва : Изд-во стандартов, 2001. – 27 с.

Издания. Международная стандартная нумерация книг : Гост 7.53-2001. – Взамен ГОСТ 7.53-86 ; введ. 2002-07-01. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации ; Москва : Изд-во стандартов, 2002. – 3 с.

Електронні ресурси: Віддалені ресурси

 

 

 

Локальні ресурси

Прокопенко Л. С. Бібліографічна секція Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та закладів як осередок дослідження національної бібліографії (1965-2002 рр.) [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Електрон. дан. (1 файл). – Київ, 2004. – 18 с. – Режим доступу : http : //www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04plsdnb.zip. – Назва з екрана.

Технологии информационного общества и культура [Электронный ресурс] : Международные конференции и проекты / Центр ПИК. – Электрон. дан. – Москва, 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска.

Складові частини документів:
Глава              

Ремизов К. С. Нормирование труда / Ремизов К. С. // Справочник экономиста по труду. – Москва, 1982. – Гл. 1. – С. 5-58.

Стаття з журналу

Павленко С. Ефективність бровермектину-гранулята при інвазійних хворобах водоплавних птахів / С. Павленко, А. Березовський // Ветеринарна медицина України. – 2005. – № 11. – С. 12-13.

Скрипаль І. Г. Описи видів прокаріотів : проблема, вимоги, шляхи вирішення / І. Г. Скрипаль, І. О. Баркова // Мікробіологічний журнал. – 2005. – Т. 67,  № 6. – С. 3-11.

Стаття з газети:

-          газета до 8 сторінок

-          газета більше ніж 8 сторінок

 

Індекс інфляції // Слобідський край. – 2007. – 6 січня.

Литвицький В. Від інфляційного компромісу до антиінфляційного консенсусу / Володимир Литвицький  // Урядовий кур’єр. – 2007. – 16 січня. – С. 7.

Стаття зі збірки

Апатенко В. М. Иммунная защита при паразитоценозах / Владимир Максимович Апатенко // Підвищення продуктивності с.- г. тварин : зб. наук. праць Харків. держ. зоовет. акад. – Харків, 2006. – Т. 16. – С. 425-428.

Яковлєв О. С. Дрібні домашні тварини, як резервенти антропозоонозних захворювань / О. С. Яковлєв, І. О. Костюк // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. праць Харків. держ. зоовет. акад. – Харків, 2016. – Вип. 33, ч. 2. – С. 39-45.

СКЛАДАННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

Є такі способи групування матеріалу в списках літератури:

 • алфавітний;
 • систематичний;
 •    хронологічний;
 • нумераційний;
 • по розділам роботи.

Автор вибирає способи групування матеріалу враховуючи особливості своєї роботи. Не можна змішувати різні методи групування.

Найбільш поширені способи:

Нумераційний – матеріал розташований в порядку цитування та згадування літератури в тексті;

             Алфавітний – джерела розташовані в алфавітному порядку: за алфавітом першого слова опису (прізвище автора або перше слово назви). Роботи одного автора розташовані за алфавітом назв або в хронології їх написання. Алфавітні ряди розташовані за алфавітом:

 • мови опису, якщо бібліографічні описи складені однією мовою;
 • зведеним кириличним, якщо описи подані двома та більше мовами з кириличною графікою (російська, українська, болгарська та ін.);
 • іноземна література розташована за латинським алфавітом.

Нумерація безперервна. Список за кириличним алфавітом можна відділити від списку за латинським алфавітом інтервалом.

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ

Під час написання дисертації, курсової чи дипломної роботи в тексті в посиланні на видання, що включене в список літератури, необхідно вказати номер під яким це видання значиться в списку. Наприклад:

 • посилання на одне видання [18]
 • посилання на декілька видань[12; 20; 25]
 • посилання на багатотомне видання [25; Т.2]
 • посилання на конкретну сторінку видання [32; с.11]

Якщо список не пронумерований, в посиланні проставляють перші слова бібліографічного опису та рік видання:

[Петров В.Д., 2000]

[Амінокислоти та білки, 2002]

Місце посилання в тексті:

 • після прізвища автора, на якого зроблене посилання, якщо він не цитується;
 • після цитати, якщо прізвища авторів наводять перед нею, та після прізвища автора, якщо воно наведене після цитати;
 • в логічно відповідному місці, якщо автор, думки якого викладаються, не згадується та дослівно не цитується.

З 1 липня 2016 року для бібліографічних посилань (внутрішньотекстових, підрядкових, затекстових) в Україні пропонується ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Згідно з цим стандартом:

Бібліографічне посилання - сукупність бібліографічних відомостей про цитований,  розглядуваний або згадуваний у тексті документа інший документ,  що є необхідними й достатніми для його загальної характеристики,  ідентифікування та пошуку.

Елементи  бібліографічного  запису  (заголовок  і  бібліографічний  опис)  та  знаки  пунктуації в бібліографічному посиланні, незалежно від його призначення та виду, подають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80 і ДСТУ ГОСТ 7.1  з урахуванням таких особливостей:

v  у заголовку бібліографічного запису подають відомості про одного, двох чи трьох авторів,  при цьому імена цих авторів у бібліографічному описі у відомостях про відповідальність (за навскісною рискою) не повторюють;

v  за потреби у заголовку бібліографічного запису позатекстового посилання  можна зазначати більше ніж три  імені авторів;

v  замість знака «крапка й тире» («. - »), який розділяє зони бібліографічного опису, в бібліографічному посиланні рекомендовано застосовувати знак «крапка» (при цьому в межах одного документа застосування в бібліографічних посиланнях розділових знаків уніфіковують);

v  відомості, запозичені не з титульної сторінки документа, дозволено не брати у квадратні дужки;

v  після назви дозволено не зазначати загального позначення матеріалу («Текст»,  «Електронний ресурс», «Карти», «Ноти» тощо — перелік згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1);

v  у складі вихідних даних дозволено не подавати найменування (ім’я) видавця;

v  у складі відомостей  про фізичну характеристику документа можна зазначати або його загальний обсяг (наприклад: 285 с.), або номер сторінки, на якій подано об’єкт посилання (наприклад: С.  19);

v  дозволено не наводити відомостей про серію та Міжнародний стандартний номер (ISBN,  ISMN, ISSN).

Підрядкові та позатекстові бібліографічні посилання  пов’язують із текстом документа за допомогою знаків виноски: арабських цифр, літер, астериска (зірочки).

Відомості про згадуваний документ, опублікований іншою мовою, у бібліографічних посиланнях наводять мовою оригіналу.      

У бібліографічних посиланнях на складник документа у формі аналітичного бібліографічного опису розділовий знак «дві  навскісні  риски»  («//»)  можна замінювати  крапкою ,  а відомості  про документ (його назву), в якому розміщено складник, виділяти шрифтом (наприклад, курсивом).

Приклад:    

4 Національна доктрина розвитку освіти: затв. Указом Президента України від 17 квіт. 2002 р.№ 347. Освіта. 2002. 24 квіт. С. 2-4.

Назва видання Зразок опису
Книга одного автора Задоя А. О. Мікроекономіка : курс лекцій та вправи. Київ : Знання, 2005. 211 с.
Книга двох авторів Єрмошенко М. М., Плужников І. О. Аналіз і оцінка інвестиційних проектів : навч. посібник. Київ : Нац. акад. упр., 2006. 155 с.
Книга трьох авторів Клебанова Т. С., Дубровина Н. А., РаевневаЕ. В. Эконометрия : учеб. пособие. Харьков : ИД «Инжэк», 2005. 156 с.
Книга чотирьох авторів Організація ветеринарної справи / В. О. Бусол, А. Ф. Євтушенко, Д. І. Бондаренко, В.А. Ситнік. Київ : Златояр, 2005. 345 с.
Книга, що має більш ніж чотири автори Методы и модели оптимального управления в экономике : учеб. пособие/ Т.С. Клебановаи др. Харьков : ХНЭУ, 2005. 235 с.
Збірник наукових праць Науковий вісник Нац. аграр. ун-ту : зб. наук. пр. № 6. Київ, 1998. 168 с.
Окремий том багатотомного видання Металловедение и термическая обработка стали. В 3 т. Т. 2. Основы термической обработки : справочник / М.Л. Бернштейни др. 3-е изд., перераб. и доп.Москва : Металлургия, 1983. 367 с.
Автореферат дисертації Прокопенко Л. С. Бібліографічна секція Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та закладів як осередок дослідження національної бібліографії (1965-2002рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08. Київ, 2004. 18 с.
Авторське свідоцтво А. с. 1007970 СССР, МКИ В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Батулин, В. Г. Кемайкин (СССР). № 330585/25 ; заявлено 23.11.81 ; опубл. 30.08.83, Бюл. № 12. 2 с.
Патенти

Пат. 4601572 США, МКИG03 В 27.74.Microfilming system with zone controlled adaptive lighting / Wise David S. (США) ; McGraw-Hill Inc. № 721205 ;заявл.09.04.85 ; опубл. 22.06.86 ; НКИ 355/68. 3 с.

Спосіб селекційної роботи з корелюючими екстер’єрними ознаками у корів : пат. 66802 Україна, МПК А01К 67/00. Рубан Ю. Д. ; власник Харків. зоовет. ін-т. № 2000021196 ; заявл. 29.02.00 ; опубл. 15.06.04, Бюл. № 6. 3 с.

Стандарти

ГОСТ Р 517721-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования. Введ. 2002-01-01. Москва : Изд-во стандартов, 2001. 27 с.

Издания. Международная стандартная нумерация книг : Гост 7.53-2001. Взамен ГОСТ 7.53-86 ; введ. 2002-07-01. Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологиии сертификации ; Москва : Изд-во стандартов, 2002. 3 с.

Електронні ресурси: 

Віддалені ресурси

Локальні ресурси

Прокопенко Л. С. Бібліографічна секція Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та закладів як осередок дослідження національної бібліографії (1965-2002 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08/Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Електрон. дан. (1 файл). Київ, 2004. 18 с. URL :http : //www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04plsdnb.zip.

Технологии информационного общества и культура: Международные конференции и проекты / Центр ПИК. Электрон. дан. Москва, 2004. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Загл. с этикетки диска.

Складові частини документів:
Глава               Ремизов К. С. Нормирование труда. Справочникэкономиста по труду. Москва, 1982. Гл. 1. С. 5-58.
Стаття з журналу

Павленко С.,Березовський А. Ефективність бровермектину-гранулята при інвазійних хворобах водоплавних птахів. Ветеринарна медицина України. 2005. № 11. С. 12-13.

Скрипаль І. Г.,Баркова І. О. Описи видів прокаріотів : проблема, вимоги, шляхи вирішення. Мікробіологічний журнал. 2005. Т. 67, № 6. С. 3-11.

Стаття з газети:

-          газета до 8 сторінок

-          газета більше ніж 8 сторінок

Індекс інфляції. Слобідський край. 2007. 6 січня.

 

Литвицький В. Від інфляційного компромісу до антиінфляційного консенсусу. Урядовий кур’єр. 2007. 16 січня. С. 7.

Стаття зі збірки

Апатенко В. М. Иммунная защита при паразитоценозах. Підвищення продуктивності с.-г. тварин : зб. наук. праць Харків. держ. зоовет. акад. Харків, 2006. Т. 16. С. 425-428.

Яковлєв О. С., Костюк І. О. Дрібні домашні тварини, як резервенти антропозоонозних захворювань. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. праць Харків. держ. зоовет. акад. Харків, 2016. Вип. 33, ч. 2. С. 39-45.

Головна
Академічна доброчесність
Наукометричні бази даних
Бібліометрика
Про бібліотеку
Історія бібліотеки
Правила користування
Порядок підписання обхідних листів
Науково-практичний журнал "Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування"
Репозитарій
Національний репозитарій академічних текстів
Бібліографічна інформація
Бібліографічні списки літератури
Бібліографічні покажчики
Унікальний фонд
Правила складання бібліографічного опису
Електронні ресурси
Збірники наукових праць ХДЗВА
Збірники науково-реферативних праць студентів та магістрів ХДЗВА
Автореферати дисертацій
Дисертації
Перелік електронних версій підручників
Списки CD
Корисні посилання
Посилання на бібліотеки України
Аспіранту, докторанту
Каталоги повнотекстових видань
Зооветеринарні ресурси
Портали - найбільші зібрання різних матеріалів
Організації, товариства, асоціації
Сайти зарубіжних ветеринарних університетів
Студенту-технологу
Міжнародні періодичні видання
Мисливське та лісове господарство
Виставки
Віртуальні виставки
Періодичні видання
Надходження до фонду
Контакти
Послуги-online
УДК-онлайн
Онлайн перевірка випускних кваліфікаційних робіт
112044
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
Минулого тижня
У цьому місяці
У минулому місяці
Всі
42
284
817
110651
817
2363
112044

Ваш IP: 3.237.178.91
2021-03-06 06:05
Авторські права 2021 © Наукова бібліотека Харківської державної зооветеринарної академії. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2014 © Українська локалізація Joomla! Україна.